باغبان باشی

باغبانی

اندر فواید اناربرگرفته از کتاب خفی علائی

اندر بيماريهاي دل گرمي دل علامتهاي آن تشنگي و خفقان و راحت يافتن از خنكي و هواي سرد و آب سرد. علاج آن اگر علامت آن خون بينند، از دست چپ رگ بايد زد، باسليق بزنند، وشراب حماض و شراب سيب ترش و آب انار ترش و شيرين و آب خيارترش و قرص كافور و شراب صندل دهند، و صندل و كافور و گلاب به عصاره آبي وسيب برسينه مي نهند و پيراهن به صندل و گلاب آلوده پاشند، و شربتها و اقراص خنك همه با اندكي زعفران و لسان الثور سازند. و اگر تب نباشد، دوغ ترش سود دارد، خاصه با گل ارمني و اندكي طباشير (1) و گشنيز خشك. سوءالمزاج خشك اندر دل (5) علامتهاي آن خشكي دهان و تشنگي و بيخوابي و لاغر شدن و بي طاقتي اندر حركتهاو باشد كه " سرفه خشك" پديد آيد و هيچ گونه رنج و غبار و دود (60)نتواند كشيدن. علاج آن علاج آن، همچون علاج " تب دق" باشد، و شير خر و كشكاب و آب انارشيرين همه با روغن بادام ميدهند، و با روغن بنفشه و روغن كدو دانه، اندر سينه و پهلوها مي مالند و در آب (7) مي نشانند، چنانكه در علاج "دق" ياد كرده آيد. توضيحات: 1 ـ طباشير، تباشير (به هر دو وجه آمده) 0 طباشير فرنگي Magnesia ، طباشير هندي. Bamboo - Cane ، طباشير قمي گل محلاتي)Hallyosite, orawisite شليمر) 0 طباشير، تباشير- Bamboo درد معده گرم علامتهاي آن تشنگي و راحت يافتن (1) از شربتهاي سرد. علاج درد معده گرم اگر اندر معده گراني باشد، " قي" بايد كرد به آب گرم و سكنگبين وبكشكاب با سكنگبين آميخته، و از پس " قي" ، سكنگبين سفرجل دهند، وشراب انار ترش و شراب ريواج و شراب ليمو و شراب حماض ترنج و شراب صندل. واگر ماده، اندر قعر معده باشد و " قي" متعذر باشد، استفراغ كنند به طبيخ هليله زرد يا به حب صبر و ايارج فيقرا و هليله زرد راستا راست (2)، بهم بسرشند مقدار دو درم، سود دارد، و ماءالرمانين سخت موافق بود، خاصه با شيرخشت. ضعيفي قوت معده و شهوت و طعام نابودن علاج آن هر بامداد، رياضت معتدل و پس رياضت، گرمابه و ماليدن، و ترنج پرورده و زنجبيل پرورده (12) بكار داشتن، و اندر طعامها، كبر، به سركه (13) پرورده و پياز، به سركه پرورده و سير، به سركه پرورده وشلغم، به سركه پرورده، شهوت طعام را بجنباند، و شراب بودنه (14) كه به آب انار ترش و سكنگبين (15) و سفرجل و پست جو با اندكي سركه وآب، شهوت محرور را بجنباند و مهيابه (16) شهوت طعام پديد آرد، و بوي بره بريان و مرغ بريان گرم و بوي نان خانگي گرم، شهوت پديد آرد، و اگرحاجت آيد گاه گاه ايارج فيقرا دادن، سود دارد. فواق خشك علامتهاي آن آنچه از خشكي افتد به سبب استفراغهاي قوي، چون " قي" به افراط و"اسهال" به افراط و از پس " هيضه" و از پس " نزف" و " طمث" (33) ومانندآن و از پس جماع بسيار. علاج آن شير تازه و كشكاب با روغن بادام و شكر و آب انار شيرين با روغن بادام و كشكاب غليظ دادن، و ضمادي از بنفشه و خطمي و پيه مرغ و روغن بنفشه و موم صافي بر مهره هاي گردن و بر معده نهادن، و همه مفاصل به روغن بنفشه چرب كردن، و ماءاللحم دادن منش كردن و قي كردن (34) علامتهاي آن اگر سبب، ماده صفرا باشد، تلخي دهان و تشنگي پيوسته باشد. واگرماده بلغمي باشد، اين تشنگي و تلخي دهان نباشد، لكن دهان پر آب شود. علاج آن "قي" بايد فرمود به سكنگبين شكري و آب گرم.واگر ماده صفرا باشدو " قي" نتواند كرد، اياره فيقرا و سقمونيا بايد داد. و از پس استفراغ، آب انار ترش و شيرين دادن و شراب غوره و ضمادي از صندل و لادن و سك (35)و گل سرخ و كافور و آب برگ مورد برفم معده نهادن. و اگر ماده بلغمي باشد، " قي" فرمايند به ايارج فيقرا به سكنگبين عسلي سرشته، پس شراب بودنه و ميبه، بكار دارند (36). يكي بود شانزده ساله و مدت يكسال بود، تا هرچه ميخورد " قي" ميكرد و در معده وي هيچ قرار نمي گرفت و باريك و ضعيف شده بود. اين دارو و فرموديم و نيك شد (37). صفت دارو اينست: اولا هر دو ساق بيمار ببندند و به آب گرم بشويند و اين داروميخورد، بگيرند: بيخ اسفيد نيم مثقال، سماق و تخم گل از هر يكي دومثقال، جمله خرد بكوبند و هر روز يك مثقال يا دو مثقال به شراب به معجون كنند و بخورند. و بخوردني، قدري عدس بپزند، تا نيم پخته شود، آن آب بريزد و به سركه انكوري بپزد و بخورد، و اين تدبير نگاه دارد، نيك شود. و اين طلا بر معده مي نهد، هر روز، يك كف برگ مورد و دو دانگ قرنفل هر دو خرد بكوبند و بر معده طلي ميكنند برگ مورد " تر" بايد. هيضه علاج آن هرگه كه حس آن بيابد كه طعام اندر معده تباه ميشود، " قي" بايدكردن و معده را پاك كردن. و اگر " قي" دشوار افتد، معده را گرم دارند و به روغن مصطكي و مانند آن طلي كنند، و پيوسته ب " سمور" و مانند آن گرم كنند و بر معده مي پوشند و تكليف خواب كنند و بخسبند و گرسنگي كشند، و بر گرسنگي كموني و اقراص عود بكار دارند. و مردم محرور راضمادي از صندل و گل مورد و آبي و سيب و كافور بر معده نهند، پس از آن كه " قي" كرده باشد، و آرد جو با مورد تر بسرشند و نان خشك به سركه فرغارند و بر معده نهند، ضماد نيك است، و آب انار و آب آبي ترش و آب سيب ترش كوهي، سود دارد (38)، و اسراف " هيضه" را كندر (39) و اقراص حب الاس و اقراص راسن باز دارد. و من فلونياي رومي دادم، در حال، سودداشت. آماس معده بيشتر از غلبه خون باشد يا از صفرا. علامتهاي آن تب گرم و درشتي زبان و منش گشتن. و اگر صفرا غالب تر بود، دهان تلخ باشد و تشنگي صعب بود. علاج آن اگر خون باشد، نخست رگ باسليق بزنند، و آب انار دهند، و ضمادي از صندل و قرنفل و آبي و سيب و آب مورد تر و تراشه كدو و برگ خرفه وكوك و كسني (كاسني) بر معده نهند، و غذا باز گيرند، و بر كشكاب اقتصار كنند، و آب با شراب (42) انار و رب بنفشه و شراب نيلوفر وشراب انار دهند. و از پس چهار روز، آب كسنه (كاسني) و آب عنب الثعلب دهند جوشيده و صافي كرده، و چهار درم فلوس خيارجنبر (43) و يك حبه زعفران حل كرده و از پس هفت روز، آب كرفس و آب باديان با اين شراب بياميزند و اگر طبع نرم باشد بجاي فلوس خيارجنبر، اقراص تباشير دهند، و ضمادي از پس هفت روز از بنفشه و خطمي و برگ عنب الثعلب و بابونه وآرد جو و بيخ سوسن و اكليل الملك و با موم روغن بسرشند و لختي زعفران مركب كرده و به آخر اندر ضماد حلبه و لعاب تخم كتان و سنبل (44) وسعد زيادت كنند. و اگر آماس كهن گردد، اندرين ضماد، مقل و اشق و تخم كرنب و مصطكي و حب البان (45) زيادت كنند، و اقراص سنبل دهند و مزوره از ماش مقشر سازند و " حسو" (46) از آب (47) باقلي و سبوس آب. اسهال صفراوي علامتهاي آن: سوختن اندامها، و تشنگي، و حرارت، و براز (مدفوع) رقيق و زرد، و نيز باشد كه تب آيد. علاج آن اقراص طباشير يا رب آبي ترش دهند بامداد، و شبانگاه، اسبغول بريان كرده و صمغ عربي با شراب آبي و گل ارمني و آب سرد. و اگر تب نباشد، دوغ ترش و طباشير و بزرالحماض از هر يك يك درم، سود دارد. وغذا، عدس مقشر اندر آب پخته سه بار و آب از وي ريخته، چهارم بار (1)با آب غوره يا به آب انار ترش (2) و مغز بادام بريان و پايچه (3) بره به سماق پخته، بدهند، و [گوارش سماق نافع بود، بدين صفت، بگيرند: برگ سماق بيست درم، و پست سيب و خرنوب شامي از هر يكي هفت درم، همه به شراب سيب ترش بسرشند، يا شراب آبي و قرص طباشير و سماق از هر يكي پنج درم، تخم حماض بريان كرده ده درم، تخم خرفه بريان كرده و گلناراز هر يكي سه درم، صمغ عربي بريان كرده هشت درم، شربت دو درم، نافع باشد] (4).
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم خرداد ۱۳۹۱ساعت 8:32  توسط فرید  | 

خواص انار

خواص انار انار یکی از میوه هایی است که از قدیم وجود داشته است حتی در کتب مقدس چندین بار نام آن ذکر شده است . هومر شاعر معروف یونان در کتاب خود ( اودیسه ) از آن نام برده است . معروف ایت که حضرت سلیمان باغ بزری پر از درخت های انار داشته که به ان عشق می ورزیده است . به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، درخت انار بومی ایران و مناطق مجاور آن است . کلمه انگلیسی Pomegranate از زبان یونانی مشتق شده که به معنی ( سیب با هسته های زیاد ) می باشد . انار درخت کوچکی است که ارتفاع آن تا ۶ متر می رسد و در مناطق نیمه گرمسیری می روید . شاخه های آن کمی تیغدر و برگهای آن متقابل ، شفاف و ساده است . گلهای انار درشت برنگ قرمز اناری ولی بی بو می باشد . میوه آن کروی با اندازه های مختلف دارای پوستی قرمز رنگ و یا زرد رنگ می باشد . بیشترین سطح زیر کشت این محصول در ایران به مناطقی چون یزد، اصفهان، کرمانشاه، کرمان، زنجان، سمنان، تهران، گرگان، قزوین، مازندران و دیگر استان های مرکزی ایران اختصاص دارد. اصلی ترین گونه های این محصول، گلوباریک، باجستان، الک شیرین، زاغ، شهور، دانه قرمز، تب لرز، دانه سفید، گل میخوش، ملس، دانه قرمز اصفهانی و ساوه نام دارند. کشت و توسعه انارعلاوه برایران در کشورهای هندوستان ، ترکیه ، اسپانیا ، تونس ، مراکش ، افغانستان ، چین ، یونان، ژاپن ، فرانسه ، ارمنستان ، قبرس ، مصر و ایتالیا و فلسطین اشغالی رایج است . تولید کنندگان بزرگ انار در جهان ایران،قزاقستان،اسپانیا و آمریکا می باشند. ایران با داشتن ۶۰ هزار هکتار سطح زیر کشت و ۷۰۰ هزار تن تولید سالیانه به عنوان بزرگترین تولید کننده این محصول در جهان بوده و مقام اول جهان را داراست محصول انار: محصول انار به صورت آب انار،رب و کنسانتره قابل حصول است. انتخاب انار: در انتخاب انار انواع سنگین تر آن بهتر است و پوست آن باید صاف ،شفاف ، نازک و بدون ترک باشد. گلهای انار درشت برنگ قرمز اناری ولی بی بو می باشد . میوه آن کروی با اندازه های مختلف دارای پوستی قرمز رنگ و یا زرد رنگ می باشد . رویهمرفته در حدود بیست نوع مختلف انار در دنیا موجود است . این میوه غنی از ویتامین های چون c، B2 و B1 و موادمعدنی مانند سدیم، فسفر، آهن، منیزیم و پتاسیم و ترکیبات قندی ساکارز، گلوکز، فروکتوز و همچنین اسیدهای مالیک و سیتریک است. از پوست این میوه در صنعت داروسازی برای تولید دارو بهره گرفته شده و از خود میوه درصنعت برای تولید آب میوه و کنسانتره استفاده می شود. نتایج حاصل از مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می دهند که مصرف میوه ها و سبزی هایی که حاوی ترکیبات پلی فنولیک هستند، به میزان قابل توجهی از میزان مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی و عروقی، سکته های مغزی و سرطان های مختلف می کاهند. در حقیقت این مواد از طریق تخریب رادیکال های آزاد حاصل از متابولیسم ترکیبات مواد مغذی در بدن تاثیرات ویژه خود را برجای می گذارند. در سال های اخیر نیز مطالعات فراوانی در زمینه تاثیرات بالقوه آنتی اکسیدان های فنولیک در مجامع علمی مختلف انجام شده است که نتایج حاصله حاکی از مزایای فراوان میوه هایی که رنگ قرمز دارند هستند. انار، انگور قرمز و توت های مختلف قرمز رنگ از جمله این میوه ها بشمار می روند. انار در این میان به دلیل دارا بودن درصد بالایی از این ترکیبات بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. خاصیت آنتی اکسیدانی انار و همچنین خواص ضدتوموری پوست آن از جمله فواید این میوه بشمار می روند که توجه محققان در سراسر دنیا را به خود جلب کرده اند. ظرفیت آنتی اکسیدانی این میوه بیشتر به دلیل وجود تانن های قابل هیدرولیز شدن مانند پانی کالاجین در ترکیب آن است. این ماده که خاصیت آنتی اکسیدانی بالایی دارد، بیشتر در پوست و قسمت های سفید داخل آن یافت می شود. به همین دلیل با توجه به اینکه کل میوه انار در صنعت برای آبگیری مورد استفاده قرار می گیرد، خاصیت آنتی اکسیدانی اینگونه آب میوه ها در مقایسه با آب انارهایی که تنها از دانه انار گرفته شده اند به مراتب بیشتر است. پلی فنولیک انار که از وزن مولکولی بالایی نیز برخوردار است، ۱۵ تا ۳۰ برابر در از بین بردن و خنثی کردن رادیکال های آزاد پراکسیل موفق تر عمل می کند و از این رو خاصیت آنتی اکسیدانی انار در مقایسه با آب انگور قرمز و چای سبز تا سه برابر بیشتر گزارش شده است. همچنین این را هم باید به خواص انار بیفزاییم که این میوه مانع از بین رفتن و تحلیل غضروف ها می شود. تحقیقات اخیر نشان داده اند، آب انار از افزایش آنزیم هایی که سبب ابتلا به التهاب مفاصل و از بین رفتن غضروف ها می شوند، جلوگیری می کند. انار دارای ماده ضدالتهاب انترلوکین ۱ بی است که این ماده در تحلیل رفتن غضروف ها در اشخاص مبتلا به دردهای مفصلی نقش مهمی دارد. گفتنی است، درد مفاصل از بیماری های رایج درمیان مردم بشمار می رود و افراد مبتلا بیشتر برای تسکین این درد، روش های سنتی و گیاه درمانی را به کار می گیرند. خوردن دانه های انار به مراتب بهتر از نوشیدن آب اناراست . انار میوه ای است که به آن خون ساز می گویند و به همین علت بهترین موقع برای مصرف آن صبح وقبل از صبحانه است . انار مقوی قلب ، مفرح ، دفع کننده چربی ، رفع کننده سموم اغلب عفونتهای داخلی ، دافع حرارت می باشد و خوردن انار با پرده های سفید آن شکم را دباغی میکند ، رب انار ، برگ انار در ضعف معده ، کمی اشتها ، تهوع ، ضعف عمومی ، تصفیه خون ، خاصه در دختران جوان و دررفع میگرن بسیار مفید است. دانه های میوه ی جنگلی انار که به (نار دان)شهرت دارد در معالجه اسهال بسیار موثر است . اب انار شیرین باشکر ونشاسته برای درد سینه وسرفه توصیه می شود . رب انار نیز برای رفع خماری موثر است. ترکیبات شیمیایی: قسمت های مختلف درخت انار مخصوصا پوست ریشه و ساقه انار دارای مقدری در حدود ۲۰ درصد تانن و اسید پونی کوتانیک Punicotaniv acid می باشد . پوست درخت انار دارای الکالوئیدی بنام پله تیه رتین Pelletierin است . در صد گرم دانه انار واد زیر موجود است . انرژی ۳۸ کالری آب ۸۲ گرم پروتئین ۰/۴ گرم چربی ۰/۳ گرم مواد نشاسته ای ۱۰ گرم کلسیم ۴ گرم سدیم ۳ میلی گرم پتاسیم ۲۶۰ میلی گرم آهن ۰/۵ میلی گرم ویتامین ب ۱ ۰/۲ میلی گرم ویتامین ب ۲ ۰/۰۳ میلی گرم ویتامین ب ۳ ۰/۰۲ میلی گرم ویتامین ث ۴ میلی گرم خواص داروئی: خواص میوه انار از نظر طب قدیم ایران میوه انار سرد ف تر و قابض است . آب انار سرد و تر و پوست انار سرد و خشک و بسیار قابض می باشد . پوست ریشه درخت انار از بقیه قسمت های این درخت قابض تر است . کلیه قسمت های درخت انار دارای تان می باشد که بسیار قابض است . برای مصارف دارویی از گل ، برگ ، پوست درخت ، پوست ریشه و دانه انار استفاده می شود . ۱)انار شیرین ادرار آور است . ۲)ملین مزاج است . ۳) آب انار شیرین برای بیماریهای مجاری ادرار مفید است . ۴)ترشح صفرا را زیاد می کند. ۵)آب انار اسهال را برطرف می کند. ۶)اگر آّ انار را با عسل مخلوط کرده و هر روز چند قطره در بینی بچکانید از رشد پولیپ در بینی جلوگیری می کنید . ۷) خون ساز است . ۸)خون را تصفیه می کند . ۱۰)برای سالمندان بهترین دارو برای تقویت کلیه است . ۱۱)آب انار خنک کننده است . ۱۲)رنگ صورت را شاداب می کند . ۱۳)صدا را باز کرده و گرفتگی صدا را برطرف می کند . ۱۴)برای وزن اضافه کردن انار بخورید . ۱۵)آب انار مقوی قلب و معده است . خواص دیگر قسمت های درخت انار ۱٫ جوشانده پوست ریشه درخت انار کرم معده و روده را از بین می برد . ۲٫ جوشانده پوست درخت انار نیز اثر ضد کرم درد . ۳٫ برای برطرف کردن گلو درد و زخم گلو از جوشانده پوست انار و یا جوشانده برگهای انار استفاده کنند . ۴٫خانم هائیکه عادت ماهیانه شان منظم نیست می توانند از جوشانده برگهای انار استفاده کنند. ۵٫برگهای له شده انار را اگر روی پوست بگذارید خارش را از بین می برد . ۶٫برای برطرف کردن سوختگی پوست ، گلهای انار را له کرده و با روغن کنجد مخلوط کنید و این پماد را روی قسمت سوختگی بمالید . ۷٫ جوشانده پوست درخت و پوست ریشه درخت انار کرم کش است . ۸٫دم کرده گل انار اسهال مزمن را برطرف می کند . ۹٫دم کرده گلهای انار را بصورت غرغره برای از بین بردن زخمهای دهان بکار ببرید . ۱۰٫برای برطرف کردن دندان درد ، دم کرده ریشه درخت انار را در دهان مضمضه کنید . ۱۱٫انار ترش و شیرین (میخوش )ادرار را زیاد می کند . ۱۲٫ برای برطرف کردن بواسیر باید معقد را با جوشانده پوست انار شستشو داد . ۱۳ – جوشانده پوست انار برای گلو درد و زخم گلو ورفع بواسیر مفید می باشد. ۱۴ – جوشانده گل انار برای از بین بردن زخم های دهان و اسهال مزمن وبهمراه کنجد برای بهبود سوختگی مفید می باشد. ۱۵ – جوشانده ریشه انار برای دندان درد و تنظیم عادت ماهیانه در زنان مفید می باشد ۱۶ – جوشانده پوست درخت انار اثر ضد کرم دارد خاصیت‎ ضد سرطانی‎ آب‎ انار به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، پژوهش‌های‎ جدید نشان می‎دهد آب‎ انار خاصیت‎ ضد سرطانی‎ دارد. طبق تحقیقات سازمان کشاورزی ایالات متحده آمریکا (USDA) انار منبع خوبی از آنتی اکسیدان‌ها، پتاسیم و ویتامین C است پژوهشگران‎ آکادمی‎ علوم‎ امریکا دریافته اند که ، مصرف‎ آب‎ انار از ابتلاء بـه‎ سرطان‎ پروستات‎ جلوگیری‎ می‎کند. باکشف‎ جدید راه‎‎ دستیابی‎ بـه خواص‎ ضد سرطانی‎ و نحوه‎‎ معالجه سرطان‎ با آب‎ انار هموارتر شده‎ است‎ . متخصصان‎ تغذیه‎ مصرف‎ آب‎ انار را صبح‎ و پیش‎ از صبحانه‎‎ توصیه می‎ کنند. انتخاب انار و شیوه نگهداری آن انار را در دست بگیرید تا وزنش را بدانید (دانه های آن حدود ۵۲ درصد وزن کل میوه را تشکیل می دهند). اگر وزن انار به نسبت اندازه اش، سبک بود، سعی کنید انار سنگین تری را بردارید. پوست انار باید شفاف و سفت بوده و ترک یا شکافی نداشته باشد. انار درست را می توان تا یک ماه در جای تاریک و خنک و یا به مدت دوماه در داخل یخچال نگهداری کرد. دانه های این میوه را تا سه روز می توان در یخچال نگه داشت. برای یخ زدن دانه ها، باید آن ها را درون ظرف بی منفذی ریخت. به این ترتیب حدود شش ماه داخل یخ زن (فریزر) سالم می مانند. موقعی که یخ دانه ها باز می شود، دیگر مثل دانه های تازه قابل خوردن نیستند، ولی برای آب گرفتن مناسب می باشند. در واقع، فرایند انجماد، دیواره های یاخته ای (سلولی) گوشت میوه که دانه ها را در برگرفته اند، از بین می برد و همزمان با آب شدن یخ، عصاره خود را از دست می دهند. چنانچه آب انار را گرفته اید، آن را می شود به مدت تقریبی شش ماه داخل ظرف بی منفذی منجمد ساخت. فرآورده های انار به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، از آب انار برای درست کردن ژله، عصاره، چاشنی (سس)، چاشنی سرکه ومخلوط آب نمک، سرکه و ادویه استفاده می شود. تمام دانه ها را می توان روی سالاد یا پس غذا (دسر) پاشید و یا همراه باگوشت قرمز، گوشت ماکیان یا ماهی مصرف کرد. برای درآوردن دانه های میوه مزبور، بالا تا پایین آن را قاچ کنید و پوست را چند جا به طور عمودی از بالا به پایین آرام ببرید. سپس انار را در ظرفی پر آب بیندازید. هرقسمت را به دقت از هم جدا سازید و به کمک انگشتانتان دانه ها را از تکیه گاه هایشان واقع در مغز میوه در آورید و غشاهای نازک که خوشه را از دانه ها مجزا می کنند، بیرون آورید. به این ترتیب دانه ها پایین افتاده و پوست و غشا بالا می مانند. آنگاه دانه ها را داخل آب کش بریزید. اگر می خواهید آب انار بگیرید، دانه های آن را در مخلوط کن بریزید و بگذارید آنقدر کارکند تا عصاره میوه به دست آید. سپس به وسیله الک دارای سوراخ های ریز، یا (پارچه ای نازک) دانه ها را از عصاره جدا کنید. به طور کلی، یک انار متوسط حدود سه چهارم پیمانه دانه و نصف پیمانه آب به دست می دهد. قسمت های مورد استفاده میوه انار; گل، دانه، پوست، ریشه، برگ وساقه است.
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم خرداد ۱۳۹۱ساعت 8:17  توسط فرید  | 

جدی بگیرید

دکتر استفان مارک، بیمارهای سرطانی در مرحله آخر را با استفاده از روش های "نامتعارف" درمان کرده است و بسیاری از آنها بهبود یافتند He believes on natural healing in the body against illnesses. See the article below. او به درمان طبیعی درمقابل با بیماریها معتقد است
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۰ساعت 9:30  توسط فرید  | 

امگا3و6

اگر قرار باشد یک نسخه خوراکی برای حفظ سلامتی؛ از سلامت قلب و عروق گرفته تا سلامت چشم، مغز، مو و ناخن تجویز کنیم؛ هرچند می ‌توان فهرستی از انواع خوراکی‌ ها یا مواد معدنی یا ویتامین ها را ردیف کرد، اما شاید هیچ ترکیب غذایی به اندازه‌ امگا 3 و امگا 6 برای این منظور مفید نباشد. متخصصان علوم پزشكی در آمریکا تاکید كردند که مصرف امگا 3 در پیشگیری از ابتلا به برخی از انواع نابینایی‌ های چشمی مفید و موثر بوده و سلامت چشم‌ را تا حد زیادی تضمین می ‌كند. این متخصصان در بیمارستان اطفال بوستون خاطرنشان كردند که مصرف امگا 3 در پیشگیری از نابینایی ناشی از پارگی عروق چشمی موثر است. مصرف غذاهای سرشار از امگا 3 همچنین کمک فراوانی به پیشگیری از ابتلا به مشکلات بینایی در سالمندان می ‌کند. متخصصان استرالیایی نیز در بررسی ‌های جدید خود دریافته‌ اند كه مصرف غذاهایی که حاوی مقدار زیادی امگا 3 خطر ابتلا به مشکلات بینایی در سنین بالا به ویژه بیش از 60 سال را تا یک سوم کاهش می ‌دهد. به گفته پزشكان، اسید چرب امگا از نازک شدن و خون ریزی محیط اطراف شبکیه در چشم جلوگیری می‌ کنند. ماهی خوراکی‌های حاوی اسید چرب امگا 3 و 6 شاید تکراری ‌ترین و البته خاص ‌ترین بحث درباره غذاهای دریایی به ویژه ماهی و میگو وجود اسید چرب امگا 3 در ماهی باشد؛ شاخصی که می‌ توان تنها به همین دلیل ماهی را به عنوان خوراکی ویژه در حفظ سلامت ما انسان‌ ها معرفی کرد. مصرف ماهی یا دقیق ‌تر بگوییم مصرف ماهی و ورود اسید چرب امگا 3 به بدن این اثرات مثبت را به دنبال دارد: - باعث کاهش میزان کلسترول به ویژه کلسترول بد می‌ شود. - باعث کاهش مشکلات افراد مبتلا به تنگی نفس (آسم) می ‌شود. - باعث رفع التهاب دستگاه گوارش، التهاب پوست و عملکرد بهتر معده می‌ شود. - روی عملکرد شبکیه چشم تاثیر می‌ گذارد و نه تنها باعث تقویت بینایی می‌ شود بلکه مانع از ابتلا به مشکلات چشم، خستگی دراثر کار زیاد، دیگر ناراحتی‌ های آن می‌ شود. اگرچه اغلب میوه‌ ها و سبزی‌ ها حاوی اسید چرب امگا 6 نیز هستند اما وجود اسیدچرب امگا 3 و 6 در ماهی باعث تشدید اثرات مثبت امگا 3 در بدن می ‌شود که یکی از شاخص ‌ترین این اثرات، بهبود عملکرد قلب و رگ‌ ها و جلوگیری از بروز حملات قلبی – عروقی و مغزی است. مصرف ماهی به دلیل وجود همین اسید چرب باعث تقویت عملکرد مغز می ‌شود. ‌مصرف اسید چرب امگا 3 برای بیماران مبتلا به مشکلات کلیوی، لوپوس (نوعی بیماری پوستی)، حساسیت (البته اگر حساسیت ناشی از مصرف ماهی نباشد!)، بیماری آرتریت روماتوئید و همچنین افراد مبتلا به افسردگی خفیف تا اساسی، افراد مبتلا یا در معرض بروز حملات قلبی- عروقی و مغزی ضروری است. تخم مرغ تخم پرندگان تخم پرندگان یکی‌از منابع سرشار از اسید چرب امگا 3 است اما مصرف آن برای افراد دارای کلسترول بالا یا افرادی که در ادرار آن ها “آلبومین” دیده شده، همچنین افرادی که چربی خون بالا دارند، چندان مناسب نیست. بهتر است این خوراکی را بیشتر در برنامه غذایی فرزندمان قرار دهیم تا خودمان. البته مصرف هفتگی دو تا سه عدد تخم مرغ پخته برای بزرگسالان اشکالی ندارد به شرطی که به مشکل خاصی مثل کلسترول یا چربی بالا دچار نباشند. سبز چرب خانواده کلم‌ ها؛ به ویژه کلم بروکلی سرشار از امگا 3 و 6 هستند. مصرف این خوراکی ‌ها نیاز بدن به امگا 3 از منبع گیاهی را تامین می‌ کند. مقدار مصرف کلم بروکلی محدودیتی ندارد. مصرف آن نه تنها امگا 3 مورد نیاز را تامین می ‌کند بلکه مانع از ابتلا به سرطان سینه در زنان می ‌شود. این کلم به دو صورت خام و پخته قابل استفاده است. سویا لوبیای بژ درباره این یکی شاید بیش از بقیه شنیده ‌اید؛ لوبیای سویا. این موجود دو منظوره که نوع لوبیایی‌ آن را به عنوان آجیل و نوع دیگر آن را برای تهیه غذاهای مختلف استفاده می‌ کنند نیز سرشار از اسید چرب امگا 3 و البته امگا 6 است. مصرف لوبیای سویا برای افراد دچار مشکلات گوارشی و به طور خاص افراد مبتلا به “یبوست” یا بیماری‌ های دستگاه گوارش مثل “بواسیر” (شقاق) مناسب نیست؛ چراکه باعث بروز یبوست می ‌‌شود.دانه ‌های امگایی اغلب دانه‌ های روغنی که از آن ها روغن غیراشباع یا به اصطلاح مایع تهیه می‌ شود، سرشار از اسید چرب امگا 3 هستند که از این نمونه‌ ها می ‌توان به دانه زیتون، آفتاب گردان و کانولا اشاره کرد. البته میزان اسید چرب امگا 3 و امگا 6 این دانه‌ ها متفاوت است اما همگی بهره ‌ای از این چربی مفید برده‌ اند! درباره مصرف این روغن‌ها هم باید دقت کرد؛ چرا که به هر حال کالری دارند و ورود کالری مازاد بر نیاز بدن، زمینه‌ ساز بروز چاقی است. کنجد و تزئین نان اگرچه “کنجد” هم جزو همان دانه‌ های روغنی حاوی امگا 3 است اما به دلیل این که مصرف آن را به صورت ویژه برای افراد نیازمند به این اسید چرب و البته ویتامین B تجویز می ‌کنند، بنابراین جداگانه به آن پرداخته‌ ایم. کنجد نه تنها نیاز بدن به امگا 3 و ویتامین B را تامین می ‌کند، بلکه مصرف آن برای افراد دچار میگرن و سرگیجه و افرادی که به اصطلاح مزاج سردی دارند مفید است.
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۰ساعت 10:53  توسط فرید  | 

اثرات فیزیولوژی گیاهان در زمینه سرطان زدایی

اثرات فیزیولوژی گیاهان در زمینه سرطان زدایی

هنگامی که دانه ای مانند لوبیا یا نخود در دستگاه گوارش وارد شده و در معرض شیره گوارشی قرار گرفت، به ذرات قابل هضمی تبدیل می شود. لکن مولکولهای غیرقابل انهدامی که به نام پروتئاز این هی بی تورز در آن دانه ها وجود دارد تغییر شکل نیافته و به فعالیت خود ادامه می دهد. ادامه فعالیت آنها بوسیله ادامه رادیو اکتیو تأیید شده است.
اثرات فیزیولوژی گیاهان در زمینه سرطان زداییهنگامی که دانه ای مانند لوبیا یا نخود در دستگاه گوارش وارد شده و در معرض شیره گوارشی قرار گرفت، به ذرات قابل هضمی تبدیل می شود. لکن مولکولهای غیرقابل انهدامی که به نام پروتئاز این هی بی تورز در آن دانه ها وجود دارد تغییر شکل نیافته و به فعالیت خود ادامه می دهد. ادامه فعالیت آنها بوسیله ادامه رادیو اکتیو تأیید شده است. و این همان پروتئازاین هی بی تورز است که از آثار مخرب و منکوب کننده ترشحات هاضمه مصون و محفوظ باقی مانده است.

ناگفته نماند که این ماده مستقیماً برای مبارزه با سرطانها آفریده نشده بلکه این پروتئازها باعث تغییر دادن محیط گیاهی، برای زندگی حشرات است. و نیز دانه ها را به صورت ماده غیر قابل هضم و از بین نرفتنی برای خوراک پرندگان تغییر شکل می دهد تا به حال حدود هشت نوع پروتئاز این هی بی تورز از دانه های گیاهان خوراکی جدا شده است. که سیب زمینی یکی از این گیاهان است. همچنان که گفته شده خوشبختانه این ماده از آثار و پیشرفت سرطان جلوگیری می کند. اما بعضی از پروتئازها متأسفانه از عوامل کمک کننده به سلولهای سرطانی هستند. سرطانها این پروتئازها را استثمار کرده و در خدمت خود می گیرند و به Collagene که نوعی پروتئین است و ملات چسباننده دیواره سلولها به یکدیگر است حمله کرده و آنها را منهدم می نمایند تا بتوانند در سلول وارد شده و بکار خود ادامه دهند. اینجاست که اگر مولکولهای پروتئازاین هی بی تورز در صحنه وجود داشته باشند از فعالیت کولاژن ها جلوگیری کرده و مانع تخریب ملات کلاژن شده و از ادامه پیدایش زمینه برای سرطان جلوگیری می نمایند.

مولکولهای این هی بی تورز خود دارای فعالیت ضد سرطانی هستند و موجب تخریب و کنترل آنکوژن یا عوامل تومرزا می شود. آنکوژنها طبق تحقیقات جدید دانشمندان از کلیدهای اصلی سرطانها می باشند و عموماً در هر سلول سالم و عادی به حال غیرفعال وجود دارند که به علت موتاسیون و عوامل ناشناخته دیگری باعث پیدایش ژنهای سرطانی شده و بیماری را به وجود می آورند.

دکتر ترول معتقد است که طبق بررسیهای سایر دانشمندان حدود یکصد نوع آنکوژن شناخته شده است که همگی در ایجاد سرطان مؤثرند. ملکولهای پروتئاز این هی بی تورز ضد اکسیده شدن هستند و به اصطلاح آنتی اکسیدان می باشند. لذا از آثار خراب کننده مولکولهایی که دارای بار قوی اکسیژن هستند و به نام رادیکال آزاد نامیده می شود جلوگیری می نمایند ملوکولهای پروتئازاین هی بی تورز یک حمایت کننده ای هستند که در مراحل مختلف پیشرفت سرطان از آسیب ماده مهم DNA در مراحلی که سرطان پیشرفت کرده جلوگیری و دفاع می نماید.

متأسفانه چون همه انسانها به علل مختلفی تحت تأثیر حملات سرطانی می باشند، دانشمندان معتقدند که آنکوژن های فعال می توانند در ایجاد تومورهای بدخیم نقش اساسی داشته باشند و برای اثبات این عقیده یک آنکوژن را از DNA سلول سرطانی مثانه بیماری برداشت کرده و آنرا در یک سلول عادی و سالم وارد نمودند پس از آنکه رشد سرطانی شروع شد دانشمندان با بکار بردن چهار نوع پروتئازاین هی بی تورز مختلف توانستند سلولهای سرطانی را متوقف نمایند این آزمایش نشان می دهد که پروتئازاین هی بی تورز از فعالیت آنکوژن ها جلوگیری کرده و از سرطانی شدن سلولها جلوگیری می نماید.

دکتر ترول معتقد است که اگر قبل از مرحله آغاز متاستاز مقداری ملکول پروتئازاین هی بی تورز از طریق خوردن گیاهان غنی از این مولکولها به سلولهای سرطانی وارد شود به احتمال قوی پیشرفت آنها را سد می نماید اما با کمال تأسف اگر دست اندازی یا متاستاز شروع شده باشد بیمار به مرحله دشواری رسیده است.

خوشبختانه تحقیقات دانشمندان نشان داده است که مواد شیمیایی موجود در گیاهان از سرطان جلوگیری کرده و شفابخش می باشند. آزمایشات دیگری عدم پیشرفتهای سرطانی در پستان و روده بزرگ انسان بوسیله تغذیه با مواد گیاهی را خاطر نشان کرده است مثلاً موش آزمایشگاهی که با سویا تغذیه می شود از سرطان کبد مصون مانده است. دکتر ترول در آزمایش شاد کننده ای اظهار کرده است که سرطان پستان در جانوران بوسیله سویا کنترل و متوقف می شود دانشمندان معتقدند که در ناحیه اتصال کلون ورکتوم اگر سرطانی به وقع پیوندد سویا در رکود آن مؤثر است. و باز معتقدند که سرطان پستان و روده بزرگ و پروستات در اشخاصی که از حبوبات یا ذرت بیشتری استفاده می کند کمتر و نیز بیماری قلبی کمتر است. زیرا یکی از خواص پروتئازها کنترل لخته خون است که در بیماران قلبی رخ می دهد.

زنانی که رژیم غذایی قالب آنها از غلات و حبوبات بوده خیلی کمتر به سرطان پستان، رحم و تخمدن مبتلا شده اند

پروتئازها از آثار شوم رژیم های پرچربی نیز جلوگیری می نمایند. مواد خوراکی شامل پروتئازها، قدرت دفاعی بدن را زیاد کرده و بر بیماریهای ویروسی مسلط می گردند.

دانشمندان معتقدند که پروتئازاین هی بی تورز مانع کند شدن پروتئین ویروسها می شود تا زمانی که پوشش پروتئنی آنها از بین نرفته قادر به بیماری زایی نیستند. میوه جات و گیاهان که حاوی مقدار زیادی پروتئازاین هی بی تورز می باشند مانع بسیار خوبی برای جلوجیری از سرطانها می باشند. بخصوص سویا که یک فرآورده غلیظ آن صددرصد بر علیه ویروسها و سرطان مؤثر است.

در سالهای اخیر دانشمندان و محققان در پی دست آوردن خواص اسرار آمیز دیگری در گیاهان و مواد خوراکی هستند که به عقیده آنها هر یک از گیاهان و خوراکیهای گیاهی دارای اثرات اعجاب انگیزی در سلامتی انسانها بوده و در مبارزه با بیماریهای صعب العلاج نقش مؤثری دارند.

فعلاً آن فاکتورهای مؤثر گیاهان دارویی را به نامهای X.Factors و Food Factors می نامند. تلاش اخیر دانشمندان در این است که که در یابند و بدانند چگونه و به چه ترتیبی مواد شیمیایی طبیعی موجود در گیاهان برای مبارزه با بیماریهای مختلف آمادگی دارند مثلاً یکی از عوامل اسرار آمیز به نام کارت فاکتور در ترکیبات هویج و سایر گیاهان وجود دارد که موجب ازدیاد مقاوت سلولهای آسیب دیده بدن می شود که در هویج وجود دارد و در سرطانهایی که مربوط به سیگار کشیدن است اثرات شایانی دارد. مطالعات نشان داده افرادی که از غذاهای هویج دار و به طور کلی از گیاهانی که دارای کاروتنوئید می باشند، استفاده می کنند در قبال سرطانها مصون تر هستند حتی جگر که دارای ویتامین A می باشد معتقدند که ضد سرطان می باشد. دانشمندان نشان داده اند که هر جا رژیم غذایی غنی از سبزیجات وجود داشته باشد سرطان در آن جا کمتر است (بخصوص سرطان معده، ریه، مری، کلون رکتوم و مثانه).

گیاهانی که دارای رنگ نارنجی تیره و یا سبز تیره هستند این خاصیت در آنها بیشتر است. در سبزیجات و میوه جات مقدار زیادی ماده مؤثره وجود دارد که به نام کاروتنوئید نامیده می شود. این نوع که از پانزده دسته تجاوز می کند فقط ده درصد آنها پس از جذب به ویتامین A تبدیل می شود که بر علیه سرطان مؤثر است.

نوع بتاکاروتن از نظر نوع سرکوبی سرطان بالاترین حد قدرت را داشته است.

بتاکاروتن سرکوب گر در هویج بخصوص هویج فرنگی که نارنجی تیره رنگ است، سیب زمینی شیرین، کدو حلوایی، اسفناج و کلم برگ ایرانی و سایر سبزیهای تیره رنگ وجود دارد. اگر روزانه یک فنجان هویج رنده شده میل شود در حفظ سرطان ریه اثرات بسیار خوبی خواهد داشت.

● برای آشنایی به اهمیت مواد مؤثر گیاهان بر روی سرطان به تجزیه و تحلیل چندتای آنها اشاره می شود.

۱) هویج و ترکیبات شیمیایی آن:

بطور کلی در هویج از نظر ماده مؤثر موادی چون: پرولیدین، دوسین، دوکوسترین، اسانسی شامل لیمونن، پی نن، سینوال، و در تخم آن اسید تیک رتیک و آسارون، بیزابول، آلفا،بتا، گاما کاروتن، یک اسانس روغنی به نام کاروتال، نشاسته، کلسیم، پتاسیم، فسفر، آهن، هیدراتهای کربن، ویتامین A نیاسین، ریبوفلاوین، در هر ۱۰۰گرم ۰۰۰۵/۰ میلی گرم ارسنیک وجود دارد. تانن و ساپونین در هویج یافت می شود. پروتوآلکالوئید از اسانس روغنی آن ژرانیول بدست آمده است.

۲) سیب زمینی و ترکیبات شیمیایی آن:

بطور کلی در سیب زمینی مواد مؤثری چون: قند ۱۰%، فکول۱۵% (نشاسته سیب زمینی) مقداری مواد چرب ایپومائین فیتوسترول ، کاروتن، کلروژنیک اسید و ویتامینهای A و B و C وجود دارد در گزارش آمده است که در پیچکهای گیاه و غده های سیب زمینی مواد قارچ کش و باکتری کشی و یک ماده متبلوز مؤثر بر ضد جرمهای گرم منفی وجود دارد.

در سیب زمینی پروتئین، مواد چرب، هیدارتهای کربن (قند و نشاسته) کلسیم، فسفر، آهن، سدیم، پتاسیم، ویتامینA و ریبوفلاوین و نیاسین و ویتامین C یافت می شود.

۳) کدو حلوایی یا و ترکیبات شیمیایی آن:

ساپونین، کوکوربیتین، لوتئین وجود دارد. از تخم آن رزینی که خاصیت کرم کشی دارد بدست آمده است. ارسنیک، ویتامین C و در تخم آن یک ماده رزینی و فیستوستارین و سالیسیلیک اسید وجود دارد. از تخم آن گلوبولین متبلور بدست می آید که می تواند جانشین ادستن شود. در کدو حلوایی به طور خام پروتئین، چربی، مواد قندی، ئیدراتهای کربن، کلسیم، فسفر، آهن ، سدیم، پتاسیم، ویتامین A ، تیامین، ریبوفلاوین، نیاسین، ویتامین C یافت می شود.

۴) اسفناج و ترکیبات شیمیایی آن:

در برگ آن مقدار قابل ملاحظه ای ویتامین PP یا نیکوتین آمید (ویتامین PP که نیاسین نیز گفته می شود و از گروه ویتامین B۱ است) موجود است.

ید، لیسیتین، کلروفیل، کاروتن، و در برگهای آن ارسنیک، اکسالیک اسید، ساپونین در تخم جوانه زده و در جوانه های آن مقداری آنزیمهای جنتوبیاز، سلوبیاز و لیکناز یافت می شود.

اپسیناسین که تر شخات هاضمه ای را تحریک می کند. بعلاوه دارای اسید فولیک و اسید فسفریک و کلسیم، آهن و فسفر است.

پروتئین، چربی، ئیدراتهای کربن، کلسیم، فسفر، آهن، سدیم، پتاسیم، ویتامین A، تیامین، ریبوفالوین، نیاسین، ویتامین C و بطور کلی اسفناج از نظر ویتامین A.B.C و آهنن غنی است.

۵) گندم،

چون دارای سبوس زیادی است و مواد فیبری یا سلولزی آن زیاد است بر روی سرطان پستان و پیلتهای معده مؤثر است.

۶) ضدحساسیتها،

نظریه جدید دانشمندان این است که سوپ جو ضد حساسیت است.

۷) کلم:

در کلم ماده ای به نام سولفورافان وجود دارد که ضد سرطان پستان است.

۸) گوجه فرنگی:

در گوجه فرنگی ده هزار فی توکی میکال وجود دارد. عامل ضد سرطان آن اسید کماریک و اسید کلروژنیک است. این اسیدها از اسید نیتریک و قسمتی از آمین یک پروتئین ماده ای می سازند به نام نیترازامین، این ماده دور نیتریتها را می گیرد و نمی گذارد با آمینها ترکیب شود و از بدن آن را خارج می کنند و نمی گذارند سرطان بوجود آید.

۹) لوبیا چینی یا سویا:

در آن ماده ای وجود دارد به نام ژنی ستئین که نمی گذارد سلول اولیه سرطان از عروق مویینه اکسیژن بگیرد.

۱۰) گل کلم:

دارای ماده ایست به نام ایندل و کاربینول که از هورمون استروژن که سرطان به وجود می آورد جلوگیری می کند.

۱۱) پیاز و سیر:

دارای آلیلیک سولفید هستند. این ماده گروهی از آنزیمها را فعال می کند. که عوامل سرطانزا را سد می کنند و مانع چسبیدن مولکولهای سمی به هسته DNA می شوند و نمی گذارند سرطان به وجود آید.

۱۲) زردچوبه:

در زردچوبه ماده ای وجود دارد که کار پیاز و سیر را همانطور که گفته شد انجام می دهد.

break.gif

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم خرداد ۱۳۹۰ساعت 7:37  توسط فرید  | 

گیاه زیره سبز

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 8:13  توسط فرید  | 

داروخانه پروردگار

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 14:7  توسط فرید  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر